Allmänna villkor

Allmänna villkor

1         Allmänt

1.1        Driften av denna webbplats [www.rentl.se] sköts av Rental International AB, org. nr. 559253-4605 (”RENTL”), postadress 412 68 Huddinge samt mejladress [support@rentl.se]. RENTL äger denna webbplats, härefter även kallad ”Webbplatsen”.

1.2        Genom att använda Webbplatsen godkänner du dessa Allmänna villkor och förbinder dig att följa dem.

1.3        Vi rekommenderar dig att spara ner en kopia av de Allmänna villkoren på din dator för framtida bruk.

1.4        Dessa Allmänna villkor ingås på svenska och gäller från den 2019-06-20. RENTL kan komma att ändra de Allmänna villkoren från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna villkoren på Webbplatsen. De ändrade Allmänna villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter publicering på Webbplatsen, eller direkt genom meddelande via e-post, eller i samband med att de aktivt godkänner villkoren, t.ex. genom att lägga upp en annons eller boka ett objekt.

2         Tjänsten och villkor för tillträde till denna

2.1        Webbplatsen utgör en mötesplats/marknadsplats där uthyrare av objekt ”Uthyrare” sammanförs med personer som är intresserade av att hyra objekten ”Hyrestagare”. Uthyrare och Hyrestagare benämns gemensamt för ”Användare” och den egendom som hyrs ut benämns ”Objekt” eller ”Hyresobjekt”.

2.2        Den tjänst som tillhandahålls av RENTL utgör endast tillhandahållande av tillgång till ett forum som möjliggör uthyrning av Objekt mellan privatpersoner enligt punkten 2.1 (”Tjänsten”). Avtal om uthyrning av Objekt träffas direkt mellan Uthyrare och Hyrestagare. RENTL är inte i något fall avtalspart.

2.3        Möjlighet att nyttja Tjänsten förutsätter att du är registrerad som användare hos RENTL. Registrering är endast möjlig för privatpersoner som är 18 år eller äldre och för företag. Registrering förutsätter även godkännande av dessa Allmänna villkor.

 2.4        Registreringsförfarandet förutsätter att du korrekt matar in din användarinformation via ”Registrera konto”.

2.5        Användare mottar i samband med registrering en bekräftelse som skickas till angiven e-postadress.

2.6        Användare kan när som helst göra ändringar i eller ta bort användarinformation, under förutsättning att inga objekt ligger uthyrda, bokade eller att det finns oreglerade skulder eller tillgodohavanden. Vid borttagande av användarformation upphör du att vara Användare och kan inte längre nyttja Tjänsten.

2.7        RENTL förbehåller sig rätten att vid misstanke om missbruk av, eller Användares underlåtenhet att följa reglerna i dessa Allmänna villkor, kontrollera Användares korrespondens med andra Användare via Webbplatsen och att säga upp Användarens medlemskap med omedelbar verkan.

 3         Användares särskilda skyldigheter och ansvar

3.1        Användaren ansvarar själv för alla uppgifter som denne publicerar på Webbplatsen. Detta ansvar omfattar bl.a. att tillse att de uppgifter som denne lämnar vid registrering eller annars på Webbplatsen är korrekta och att utlämnandet av dessa uppgifter inte på något sätt strider mot tillämplig lag eller annans rätt. RENTL gör kontinuerligt stickprov för att så långt det är möjligt säkerställa uppgifternas riktighet.

3.2        Användaren ansvarar vidare för att tillse att denne vid användning av Webbplatsen inte tillför straffbart och/eller kriminellt innehåll och/eller programvara eller virus som kan skada RENTLs och/eller andra användares program och/eller hårdvara.

3.3        Användaren åtar sig att inte använda uppgifter på Webbplatsen för annat än kontakt direkt relaterad till Tjänsten, däribland särskilt användande kontaktuppgifter som Användaren får del av via Webbplatsen. Det är aldrig tillåtet att använda Användares kontaktuppgifter från Webbplatsen till att sluta avtal vid sidan om Tjänsten eller att lämna ut Användares kontaktuppgifter till tredje man.

3.4        Användaren åtar sig att använda Tjänsten i enlighet med de riktlinjer som följer av dessa villkor.

3.5        Användarinformation som bryter mot dessa Allmänna villkor kan tas bort från Webbplatsen. RENTL förbehåller sig också rätten att ta bort användarinformation som publicerats av Uthyrare som uppträder eller har uppträtt olämpligt mot Hyrestagare.

3.6        Vid handling som RENTL bedömer vara en väsentlig överträdelse av avtalet mellan RENTL och Användaren förbehåller sig RENTL rätten att förutom åtgärden ovan också stänga av Användaren från Webbplatsen och vidta de rättsliga åtgärder som RENTL anser nödvändiga till följd av överträdelsen.

3.7        Användaren åtar sig att hålla RENTL skadeslöst från eventuella krav på ersättning från tredje man till följd av innehåll som Användaren publicerat på Webbplatsen, eller på grund av att Användaren har handlat i strid mot dessa Allmänna villkor eller gällande lag.

4         Försäljnings- och leveransvillkor

4.1        En hyresbokning uppstår i den stund en Hyrestagare bekräftar en bokning på Webbplatsen. En bokningsbekräftelse skickas därefter via e-post till såväl Uthyraren som Hyrestagaren med uppgifter om överenskommet datum och pris för uthyrning.

 4.2        Tid för leverans av hyresobjektet (hyresperiodens start) är alltid kl. 10.00 om inget annat skriftligen har överenskommits mellan Uthyraren och Hyrestagaren.

4.3        Leverans av Hyresobjekt sker i enlighet med de uppgifter som framkommer av bokningsbekräftelsen som skickas ut enligt punkt 4.1

4.4        Betalning sker enligt överenskommelse mellan uthyraren och hyrestagaren  och beskrivs närmare under punkt 5 nedan.

5         Priser och Betalningsvillkor

5.1        Alla priser anges i svenska kronor och inkluderar mervärdesskatt (moms). Totalkostnaden för hyra framkommer tydligt innan bekräftelse av hyra kan ske och inkluderar samtliga kostnader förenade med hyran.

5.2       Det är inte tillåtet att avtala om andra priser än vad som framgår i Uthyrarens annons på Webbplatsen.

5.3        RENTL förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser och andra villkor på Webbplatsen. Ändring av prissättning och betalningsvillkor gäller från det datum ändringen publicerats på Webbplatsen och gäller för samtliga Objekt som därefter hyrs ut via Webbplatsen.

6         Annonsering

6.1        Annonsering får endast ske på svenska eller engelska.

6.2        Uthyraren är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i annons som publiceras på Webbplatsen är korrekta, aktuella, fullständiga och inte strider mot gällande lagar eller regler. Det är inte tillåtet att lägga upp annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer. Det är inte heller tillåtet att publicera annonser med ovederhäftigt eller orealistiskt innehåll.

6.3        Objekt som är förbjudna att hyra ut enligt svensk lag och/eller som strider mot rättigheter tillhörande tredje man får inte annonseras för uthyrning.

6.4        Marknadsföring av annat än Hyresobjekt på Webbplatsen, oavsett om det sker på egen eller annans vägnar, är strikt otillåten.

6.5        Det är inte tillåtet att lägga in kontaktuppgifter direkt i annons eller att ange kontaktuppgifter i Tjänstens meddelandefunktion.

6.6        Det är endast tillåtet att beskriva det specifika Objektet som läggs ut i annonsen. Övrig information som beskrivning av verksamhet eller generellt utbud tillåts inte i annonstexten. Inga företagsnamn eller externa länkningar får förekomma (Det är dock tillåtet att länka till andra produkter som är utannonserade på RENTLs webbplats). Annonstext får inte kopieras från andra annonser då de kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar. Bilder skall vara relevanta för det Objekt som hyrs ut.

6.7        En annons får endast avse ett Objekt och det är inte tillåtet att lägga upp fler än en annons för samma Objekt. Det är dock tillåtet att lägga upp två (eller fler) annonser för samma Objekt om avsikten är att ta ut olika hyra beroende på säsong. Annonsen ska läggas upp i den kategori som bäst beskriver Objektet.

6.8        Det är inte tillåtet att länka till något som är otillåtet enligt denna punkt 6 (”Annonsering”).

6.9        Uthyraren har rätt att lägga in villkor i annonstexten gällande krav på ålder eller behörighet för att få hyra ett Objekt.

7         Generella regler för uthyrning

7.1        Uthyraren garanterar i och med att en annons om uthyrning publiceras på Webbplatsen att han eller hon har rätt att hyra ut Hyresobjektet.

7.2        Uthyrare och Hyrestagare ansvarar för att noga kontrollera varandras giltiga legitimation innan utlämning av Hyresobjektet.

7.3       Uthyraren ansvarar för att hålla Objektet (inklusive eventuell utrustning och inventarier) försäkrat och att försäkringen även omfattar uthyrning. Uthyraren ansvarar för att när så krävs inhämta godkännande från sitt försäkringsbolag för att hyra ut Objektet. Uthyraren ansvarar också för att hålla sig uppdaterad kring eventuella förändringar i de försäkringsvillkor som gäller för det uthyrda Objektet. Ansvaret gäller under hela hyresperioden och tills Objektet är återlämnat till Uthyraren.

7.4        Uthyraren svarar för betalning av skatt och andra avgifter vid uthyrning. Det åligger Uthyraren själv att ta reda på vilka skatteregler som gäller vid uthyrning av olika Objekt. Kontakta Skatteverket för mer information.

7.5        Hyrestagaren ansvarar för att han eller hon har rätt att framföra och använda det Objekt som han eller hon hyr på Webbplatsen.

7.6        Hyrestagaren ansvarar för att Hyresobjektet inte skadas eller förkommer under uthyrningsperioden. Hyrestagaren svarar för samtliga kostnader som under uthyrningsperioden uppstår i samband med skada eller förkommet Objekt, detta oavsett om Hyrestagaren varit vårdslös eller inte. Hyrestagaren är dock inte skyldig att ersätta Uthyraren för sådana kostnader till den del Uthyraren får ersättning för dem genom försäkring.

7.7        Om Objektet går sönder under en hyresperiod eller av annan anledning inte går att använda, och detta inte beror på Hyrestagaren, har Hyrestagaren rätt till hyresavdrag motsvarande avtalad dagshyra för de dagar Objektet inte går att använda.

7.8    RENTL rekommenderar att Uthyrare och Hyrestagare i samband med utlämning tillsammans går igenom viktiga funktioner för Hyresobjektet och utför en besiktning av Hyresobjektet och skriftligen noterar eventuella skador.

8         Specifika regler för uthyrning av fordon

8.1        Uthyraren skall före utlämning av Hyresobjektet kontrollera Hyrestagarens giltiga körkort för att (förutom att säkerställa Hyrestagarens identitet) också säkerställa att Hyrestagaren har rätt att bruka fordonet.

8.2        Uthyraren skall omedelbart ta bort sin annons från Webbplatsen om Hyresobjektet får körförbud, brukandeförbud, blir efterlyst eller ställs av.

8.3        Uthyraren ansvarar för att betala fordonsskatt samt för att hålla Hyresobjektet trafikförsäkrat i enlighet med lag.

8.4        Uthyraren ansvarar för att Hyresobjektet är kontrollbesiktigat med godkänt resultat.

8.5        Uthyraren ansvarar för att Hyresobjektet är försäkrat och att försäkringen även omfattar uthyrning. Se även punkt 7.4 (”Generella regler”). RENTL rekommenderar att Uthyraren stämmer av med sitt försäkringsbolag vad som gäller vid uthyrning.

8.6        Hyrestagaren ska återlämna Hyresobjektet med lika mycket drivmedel i tanken som Hyresobjektet hade vid avlämningstillfället. Brister Hyrestagaren i att uppfylla denna skyldighet är Hyrestagaren skyldig att ersätta Uthyraren motsvarande kostnaden för sådant drivmedel.

8.7        Hyrestagaren är under hyrestiden ansvarig för felparkeringsavgifter, trängselavgifter och andra eventuella avgifter hänförliga till Hyresobjektet.

9         Specifika regler för uthyrning av boende

9.1        Uthyraren garanterar att denne äger bostaden och/eller har rätt att hyra ut bostaden som utgör Hyresobjekt.

9.2        Ingen förskottshyra eller deposition får tas ut av Uthyraren innan avtal har tecknats med Hyrestagaren.

9.3        Uthyraren ansvarar för att Hyresobjektet vid tillträde, samt under hela hyrestiden håller en standard som motsvarar att den är fullt brukbar som bostad (enligt 12 kap 9 § Jordabalken).

9.4        Uthyraren ansvarar för att göra sig medveten om vilka regler som gäller för uthyrning av bostad och söka tillstånd där sådant krävs.

9.5        Uthyraren ska informera Hyrestagaren om de ordningsregler och åtaganden som gäller för Hyresobjektet och den fastighet där den är belägen.

9.6        Uthyraren ska vara på plats (själv eller genom ombud) vid in- och utflytt för att överlämna/motta och kvittera nycklar till/från Hyrestagaren.

9.7        Uthyraren och Hyrestagaren bör gemensamt utföra inflyttnings- och utflyttningsbesiktning och upprätta besiktningsprotokoll som omfattar bostad och eventuella inventarier.

10    Ansvarsbegränsning för RENTL

10.1    RENTLs ansvar är begränsat till tillhandahållandet av tillgång till ett forum som möjliggör uthyrning av Objekt mellan privatpersoner och företag och påtar sig inget ansvar därutöver. Användning av RENTLs Tjänst sker helt på Användarens egen risk.

10.2    RENTL ansvarar inte för skador på uthyrt Objekt. RENTL ansvarar inte heller för att ersätta förkommet Objekt eller för uthyrning som helt eller delvis misslyckas.

10.3    Användaren är införstådd med och godkänner att RENTL inte kan hållas ansvarig för Användares publicering av annonser på Webbplatsen, Användares användning av uppgifter som finns på Webbplatsen eller överföring av sådana uppgifter till tredje part.

10.4    RENTL ansvarar inte för att de Objekt som hyrs ut via Webbplatsen är försäkrade eller där försäkring finns får hyras ut.

10.5    RENTL ansvarar inte under några omständigheter för sådan direkt eller indirekt förlust som uppstår till följd av att Uthyraren och Hyrestagaren inte fullgör sina skyldigheter gentemot varandra.

10.6    RENTL strävar efter att Tjänsten skall vara funktionell och tillgänglig dygnet runt. Tillfälliga störningar och driftsavbrott kan dock förekomma och tidvis kan vissa funktioner vara otillgängliga. RENTL tar inget ansvar för störningar, driftsavbrott eller funktioners tillgänglighet och Användare har inte någon rätt till ersättning till följd av brister i Tjänstens funktionalitet eller tillgänglighet.

10.7    RENTL eftersträvar att all information på Webbplatsen ska vara aktuell, pålitlig och fri från fel men kan inte garantera det.

10.8    RENTL tar inget ansvar för det utannonserade Objektet och kan inte garantera att en uthyrning är giltig eller laglig. RENTL förbinder sig inte att kontrollera innehållet i Användarnas annonser.

10.9    RENTL ansvarar inte under några omständigheter för person- eller sakskada till följd av användning av Objekt hyrda via Webbplatsen.

11    Avbokning och reklamation

11.1    Vid uthyrning tillämpar vi tre olika avbokningsvillkor. Som uthyrare avgör du själv vilket av dessa tre alternativ som passar ditt objekt bäst. Vilket du ska välja beror på en kombination av olika saker, objektets värde, kostnaden om något avbokar eller arbetet för dig det medför samt möjligheten att hitta någon annan som vill hyra ditt objekt. De som hyr kommer föredra korta avbokningsvillkor så ditt objekt blir mer attraktivt om du väljer Flexibel. 

FLEXIBEL - Vid avbokning senast 2 dygn före hyresperiod ska 100% av hyresbeloppet återbetalas. Vid avbokning senast 1 dygn före hyresperiod ska 50% av hyresbeloppet återbetalas.

MEDEL - Vid avbokning senast 14 dygn före hyresperiod ska 100% av hyresbeloppet återbetalas. Vid avbokning senast 7 dygn före hyresperiod ska50% av hyresbeloppet återbetalas.

STRIKT - Vid avbokning tidigare än 41 dygn ska 90% av hyresbeloppet återbetalas. Vid avbokning 41 dygn eller kortare före hyresperiod ska ingen återbetalning ske.

11.2    Uthyraren har inte rätt att avboka en bokning såvida inte omständighet som anges i punkt 17 eller punkt 6.9 föreligger. Uthyraren har rätt att avboka en bokning som inte uppfyller villkoren i punkt 6.9 under förutsättning att villkoret var tydligt specificerat i annonstexten innan bokningen skedde.

11.3    Eventuella reklamationer, invändningar och krav på ersättning med anledning av uthyrningen eller Objektet får hanteras mellan Hyrestagaren och Uthyraren

12    Ångerrätt

Användaren är medveten om och godtar att det, genom att Användaren tar del av eller påbörjar nyttjandet av Tjänsten på Webbplatsen, inte föreligger någon ångerrätt.

13    Avtalsmallar

13.1    RENTL kan från tid till annan komma att tillhandhålla avtalsmallar som Uthyrare och Hyrestagare har rätt att använda när de sluter avtal med varandra via Tjänsten.

13.2    RENTL tar inget ansvar för de avtalsmallar som tillhandahålls. RENTL ansvarar varken för att avtalsmallarna i sig är upprättade i enlighet med gällande lag eller för att dessa är lämpliga för den form av avtal som Användaren avser att sluta. Denna ansvarsbegränsning gäller oavsett om avtalsmallarna tillhandhålls direkt av RENTL eller av RENTL i samarbete med annan.

13.3     RENTL innehar upphovsrätten till de avtalsmallar som tillhandahålls via Tjänsten. Användare får inte använda dessa i annat syfte än för att sluta avtal via Tjänsten.

 14    Personuppgifter

14.1    Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med denna tjänst är Rental International AB 559253-4605. Vi kommer enbart att samla in och behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) eller, efter den 25 maj 2018, dataskyddsförordningen (GDPR).

14.2    Genom att registrera dina uppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress och för företag organisationsnummer) samt objektsinformation är du som användare införstådd med och lämnar ditt samtycke till att sådan information, som en nödvändig följd av Tjänstens utformning, kan bli tillgänglig för alla som använder Webbplatsen. Detta gäller dock inte för bankuppgifter och liknande känsliga uppgifter, som alltid behandlas konfidentiellt.

14.3    RENTL kommer så vitt det är möjligt att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att medlemmarnas angivna medlemsuppgifter inte görs tillgänglig för användarna i en vidare omfattning än vad som är en nödvändig följd av Tjänsten. Användarformation lämnas inte vidare till någon tredje part.

14.4    Användarens personuppgifter kommer att användas av RENTL för administration av Tjänsten, samt för marknadsföring relaterad till Tjänsten.

14.5    Alla uppgifter som RENTL har registrerat om dig som Användare finns tillgänglig under menyn ”Logga in”. En användare kan när som helst göra ändringar eller ta bort användarinformation under förutsättning att inga objekt ligger uthyrda, bokade eller att det finns oreglerade skulder eller tillgodohavanden.

14.6    För mer utförlig information om hur vi hanterar dina personuppgifter ta del av vår dataskyddspolicy på vår webbplats [rentl.se/dataskyddspolicy].

 15    Immateriella rättigheter

15.1    Innehållet på Webbplatsen är immaterialrättsligt skyddat, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, foton, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från RENTL.

15.2    Användaren garanterar att innehåll som denne lägger upp på Webbplatsen inte belastas av rätt som tillkommer tredje man. När innehåll läggs upp på Webbplatsen ges RENTL en kostnadsfri, icke-exklusiv, evig licens att fritt använda, överlåta, upplåta och ändra detsamma.

15.3    Användare skall omedelbart underrätta RENTL om tredje man riktar krav mot Användaren på grund av att innehåll på Webbplatsen påstås göra intrång i tredje mans rätt.

16    Övriga bestämmelser

16.1    Om en eller flera av bestämmelserna i dessa Allmänna villkor blir overksamma eller visar sig ogenomförbara är parterna skyldiga att vidta åtgärder som så långt som möjligt leder till samma eller motsvarande resultat.

16.2    Om en eller flera bestämmelser i dessa Allmänna villkor inte är verksamma eller visar sig ogenomförbara påverkar det inte giltigheten av de övriga bestämmelserna.

 17    Force majeure

Båda parter i detta avtal skall vara befriade från ansvar och påföljder om fullgörandet av viss skyldighet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses oförutsebart fel i avtalsobjektet, olycka, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, naturkatastrof, sabotage, skadegörelse, knapphet på transportmedel, avbrott i teleförbindelser, elavbrott, försening hos leverantör eller annan avtalspart som har sin grund i omständigheter som angivits häri eller annan liknande omständighet. Så länge hinder på grund av angiven händelse består och skälig tid därefter skall parterna vara befriade från ansvar och påföljder. Finner Uthyraren, att denne inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av omständlighet enligt ovan, skall Uthyraren snarast meddela RENTL härom. RENTL har rätt att begära att Uthyraren skall styrka hindret.

 18    Tillämplig lag och tvistelösning

Vid tvist skall parterna i första hand försöka lösa tvisten i samförstånd. Om det misslyckas, skall tvisten istället avgöras i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och genom tillämpning av svensk lag.

Senaste nyheterna

2019.11.14
Vi sväljer mikroplast motsvarande ett kreditkort ...
2019.10.24
Under hösten kommer vi synas i en rad olika medie...
2019.07.24
Det är därför nu helt gratis att använda Rentl...
2019.03.14
Äntligen börjar våren sakta men säkert göra s...

Vanligaste frågorna och svaren

Hur betalar jag?

Du som ska hyra ett objekt kommer överens med uthyraren kring hur och när betalning för hyresobjektet ska ske.

Hur får jag betalt?

Du kommer överens med den som ska hyra avseende hur och när betalning för ditt uthyrningsobjekt ska ske.

När ska jag återlämna det jag hyrt?

Datum framgår av bekräftelsemejlet du fick vid bokningen. Normalt ska hyresobjektet återlämnas senast klockan 09.00. Du kan avtala om annan återlämningstid men då ska du och den som hyr ut kommit överens om detta skriftligen t ex via mejl.

Är mina saker försäkrade vid uthyrning?

Uthyraren ansvarar för att hålla Objektet (inklusive eventuell utrustning och inventarier) försäkrat och att försäkringen även omfattar uthyrning. Uthyraren ansvarar för att när så krävs inhämta godkännande från sitt försäkringsbolag för att hyra ut Objektet. Uthyraren ansvarar också för att hålla sig uppdaterad kring eventuella förändringar i de försäkringsvillkor som gäller för det uthyrda Objektet. Ansvaret gäller under hela hyresperioden och tills Objektet är återlämnat till Uthyraren.